ที่พักสะอาดในบรรยากาศชาวเรือ สัมผัสวิถีชุมชนแสมสาร อบอุ่นด้วยบริการดุจญาติมิตร

Boutique Hotel @ Samaesarn

ติดต่อสอบถาม 08 3110 8300

Boutique Hotel @ Samaesarn

สวนป่าชายเลน สอ.รฝ.

          สวนป่าชายเลน สอ.รฝ ตั้งอยู่ ในหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (สอ.รฝ.) อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยกองทัพเรือได้มอบหมาย สอ.รฝ.  ให้ดำเนินการอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมในพื้นที่ชายทะเลและชายฝั่งที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วย โดยเฉพาะโครงการปลูกและรักษาป่าชายเลนในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อฟื้นฟูและพัฒนาป่าชายเลน ตลอดจนรณรงค์อนุรักษ์ป่าชายเลนให้สมบูรณ์ตลอดไป
          จากการสำรวจพันธุ์พืชป่าชายเลน สอ.รฝ. โดยนักวิชาการป่าไม้ชายเลน พบพันธุ์พืชแล้วจำนวน ๑๗ ชนิด จากจำนวนทั้งหมด ๗๔ ชนิดที่พบในประเทศไทย พบว่าขนาดพื้นที่เพียงประมาณ ๙ ไร่ ในขณะที่มีพื้นที่เพียงเล็กน้อย แต่มีพันธุ์พืชตั้ง ๑๗ ชนิด นับว่ามีมาก เมื่อเทียบพื้นที่อื่นในจังหวัดชลบุรีด้วยกัน จึงเป็นแหล่งป่าชายเลนที่ควรทำการอนุรักษ์เป็นอย่างยิ่ง
          มีเส้นทางเดินทางชมธรรมชาติพันธ์ุสัตว์น้ำและพันธุ์ไม้ เช่นต้นโปรงขาว ต้นโกงกาง ต้นแสมทะเล ต้นปรงทะเล ต้นถั่วขาว ฯลฯ สัตว์น้ำ ได้แก่ปูแสม ปูก้ามดาบ หอยหู เหี้ย หอยเจดีย์ ปลากระบอก ปลาตะกรับ ปลาตีน ปลากระทุงเหว ปาลหูหนา เป็นต้น มีกิจกรรมให้ทำ เช่น กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ กิจกรรมฟังบรรยายความรู้ป่าชายเลน กิจกรรมเพาะไม้ชายเลน กิจกรรมเก็บขยะและกำจัดวัชพืช กิจกรรมปลูกป่า เปิดให้เข้าชมทุกวัน

ขอบคุณข้อมูล
credit : http://www.navytour.org/bangkok/สวนป่าชายเลน-สอ-รฝ/ 
และ https://www.facebook.com/chailanacdc/posts/152040361952644/